Đất công là gì

Đất công là gì ? Khái niệm về đất công trong lĩnh vực bất động sản

Năm 1975 gia đình chúng tôi được Nhà nước cấp đất ở, tới những năm 1980- 1985 do nhu cầu sản xuất nên có khai phá thêm khoảng 700m2. Chúng tôi đã kê khai và đóng tiền sử dụng đất hằng năm (mảnh đất này trước đây là trảng cây bụi, Nhà nước chưa quy hoạch v

Năm 1975 gia đình chúng tôi được Nhà nước cấp đất ở, tới những năm 1980- 1985 do nhu cầu sản xuất nên có khai phá thêm khoảng 700m2. Chúng tôi đã kê khai và đóng tiền sử dụng đất hằng năm (mảnh đất này trước đây là trảng cây bụi, Nhà nước chưa quy hoạch và không có cá nhân hay tổ chức tranh chấp).

Tôi muốn hỏi, hiện tại chúng tôi có được quyền xin cấp giấy quyền sử dụng đất hay không? Tháng 8-2009, UBND thị xã Tây Ninh ra quyết định thu hồi mảnh đất 700m2 trên với lý do là “đất công” là đúng hay sai? – Hải Nguyễn Văn

Trả lời về đất công là gì 

Theo quy định, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Do đó, mỗi người sử dụng đất (cá nhân, tổ chức sử dụng đất) chỉ có quyền sử dụng đất mà không có quyền sở hữu đối với đất đai.

Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

4. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

5. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

6. Đất bị lấn chiếm trong các trường hợp sau đây:

a) Đất chưa sử dụng bị lấn chiếm;

b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm;

7. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

8. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

9. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

10. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

Đất công là gì

Đất công là gì

11. Đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

12. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Như vậy, nếu 700m2 đất bạn đã khai phá và sử dụng thêm thuộc một trong những trường hợp trên thì Nhà nước sẽ thu hồi phần đất này. Đồng thời, nếu phần đất này được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp thì bạn được Nhà nước xem xét để bồi thường theo quy định tại điều 44 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Trong trường hợp 700m2 đất bạn đang sử dụng không thuộc trường hợp phải thu hồi nêu trên, bạn có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất lên chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh để được giải quyết. Xin lưu ý với bạn, thời hạn khiếu nại là 90 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Related Articles

Back to top button