Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

BÊN ỦY QUYỀN : (Gọi tắt là bên A) 

 • Họ tên Ông                         : ……………………………………………………………………
  Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

     Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………             

      Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

 • Họ tên Bà                            : ……………………………………………………………………
  Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

     Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………             

      Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

Là người được sử dụng quyền sử dụng đất toạ lạc tại thửa đất số: ………………………, tờ bản đồ số: ……………………, Phường: ………………, Quận:………………, TP. Hồ Chí Minh theo:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………………….do………………………….cấp ngày :……………………
 • Trước bạ ngày:……………………………………………………………………………..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :   (Gọi tắt là bên B)

 • Họ tên Ông                         : ……………………………………………………………………
  Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

     Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………            

      Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

 • Họ tên Bà                            : ……………………………………………………………………
  Năm sinh                            : ……………………………………………………………………

     Chứng minh nhân dân số  : ……………………………………………………………………            

      Thường trú tại                    : ……………………………………………………………………

 

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

 • Tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng tìm hiểu các thông tin về thửa đất nêu trên;
 • Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về các điều khoản trong nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các cơ quan có thẩm quyền.

         –  Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 

          Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :…………………cho đến ngày:……………

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

 

          1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

–   Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………………………… do ……………………………………… cấp ngày ………………………………, và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

–    Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

 • Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;
 • Trả thù lao cho bên được ủy quyền với số tiền là :…………………………………………

–     Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :

– Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

– Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………………………do…………………………cấp ngày …………………và các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

– Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

– Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận .

– Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên;

ĐIỀU 5: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi thực hiện hợp đồng này và phải được Văn phịng cơng chứng Chợ Lớn chứng nhận mới có giá trị để  thực hiện .

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

          1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.

          2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

 

          Bên ủy quyền

   (ký và ghi rõ họ và tên)

                   Bên được ủy quyền

                (ký và ghi rõ họ và tên)

Back to top button